ALT VE ÜST SOSYO-EKONOMİK DÜZEY OKULLARDA OKUL YÖNETİCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-27 23:17:59.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 371-383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı alt ve üst sosyo-ekonomik düzey okullarda yöneticilerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmaya alt ve üst sosyo-ekonomik düzey okullarda görev yapan toplam 8 okul yöneticisi katılmıştır. Araştırmada katılımcılar alt ve üst sosyo-ekonomik düzey okul yöneticileri arasından seçildiğinden ölçüt dayanıklı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir.  Araştırmada elde edilen bulgulara göre katılımcılar uzaktan eğitimle ilgili hem olumlu hem de olumsuz görüşler belirtmişlerdir. Ancak uzaktan eğitim için belirtilen görüşlerin çoğunun olumsuz görüşler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilere göre öğrencilerin uzaktan eğitimden yeterince yararlanmadıkları tespit edilmiştir. Bu durumun büyük oranda internet alt yapısına çoğu öğrencinin sahip olmamasından kaynaklandığı görülmüştür. Katılımcıların görüşlerine göre uzaktan eğitimin gerçekleştirebilmesi için öğretmenlerin yeterli ekipmana sahip oldukları ancak öğrencilerin yeterli ekipmana sahip olmadıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of the administrators in the lower and upper socio-economic level schools on distance education. The research was conducted with a case study, one of the qualitative research methods. A total of 8 school administrators working in lower and upper socio-economic level schools participated in the study. Since the participants were selected among the school administrators of lower and upper socio-economic levels in the study, the criterion durable sampling method was used. Data in the study were obtained through semi-structured interview forms. The obtained data were analyzed by content analysis. According to the findings obtained in the research, the participants expressed both positive and negative opinions about distance education. However, it was determined that most of the opinions expressed for distance education were negative. According to the data obtained in the research, it was determined that the students did not benefit enough from distance education. It has been observed that this situation is mostly due to the fact that most of the students do not have internet infrastructure. According to the opinions of the participants, it was observed that the teachers had sufficient equipment for the distance education to be carried out, but the students did not have enough equipment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics