SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI FARKINDALIK VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-28 00:25:08.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 101-113
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Spor bilimleri öğrencilerinin madde bağımlılığı farkındalık ve bilgi düzeylerini araştırmak ve aralarındaki ilişkinin ne düzeyde olduğunu belirleyip madde bağımlılığı ile mücadeleyi bilimsel ve net veriler temelinde güçlendirmektir.                Araştırmada; nicel araştırma yöntemlerinden biri olan genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibari ile Fırat üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 1450 öğrenci oluştururken, araştırmanın örneklemi ise evrenden rastgele seçilmiş 335 spor bilimleri öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için ‘Kişisel Bilgi Formu’ ile beraber Spor bilimleri öğrencilerinin madde bağımlılığı farkındalık düzeylerini ölçmek için farkındalık ölçeği, Madde bağımlılığı bilgi düzeylerini belirlemek için madde bağımlılığı bilgi testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 21.0 istatistik programından yararlanılmıştır. Ölçek ve bilgi testine ait puanlar ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri, çarpıklık katsayısı (skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayıları ANOVA, LSD post hoc, Pearson korelasyon testi kullanılarak sonuçlara gidilmiştir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin madde bağımlılığı farkındalığının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Madde bağımlılığı farkındalığı puanlarının cinsiyete, yaşa ve sınıf düzeyine göre göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bağımlılığa neden olan faktörler puanlarının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Madde bağımlılığı bilgi düzeyi yüksek düzeyde olan üniversite öğrencilerinin madde bağımlılığı farkındalığı da yüksek düzeyde olduğu sonucu göz önüne alındığında, eğitim ve farkındalık programlarının etkinliği için bu bulguların önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate the awareness and knowledge levels of substance addiction among sports science students and determine the extent of the relationship between them, strengthening the fight against substance addiction based on scientific and clear data. In the study, a relational survey model, one of the quantitative research methods, was implemented. The population of the research consists of 1450 students studying in the Faculty of Sports Sciences at Fırat University as of the 2022-2023 academic year, while the sample of the research consists of 335 sports science students randomly selected from the population. In the data collection process of the research, a 'Personal Information Form' was used to determine the demographic characteristics of the participants, along with an Awareness Scale to measure the awareness levels of substance addiction among sports science students, and a Substance Addiction Knowledge Test to determine their knowledge levels. The collected data were analyzed using the SPSS 21.0 statistical program. Scores for the scale and knowledge test were analyzed using mean, standard deviation, skewness and kurtosis values, skewness coefficient, kurtosis coefficient, ANOVA, LSD post hoc, and Pearson correlation test. It was found that the substance addiction awareness of university students participating in the research is at a high level. It was determined that the scores of substance addiction awareness did not show a significant difference based on gender, age, and class level. It was found that the scores of factors causing addiction differed significantly based on class level. Considering that university students with a high level of substance addiction knowledge also have a high level of substance addiction awareness, it was concluded that these findings are important for the effectiveness of education and awareness programs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics