KÜRESELLEŞME, YOKSULLUK VE GÖÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE: TÜRKİYE’DEN BAZI DEĞERLENDİRMELER (1980-2000)

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-28 00:11:56.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 18-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksulluk kavramı, insanların bir araya gelerek toplumlar kurmaları ve birbirleriyle etkileşime geçmelerinden beri var olmuştur. Zamanla insanların bilgi, teknik ve yaşama tecrübelerinin artmaya başlaması ile birlikte toplumsal denge ve sosyal ahlak açısından toplumdaki yoksulların korunması için de politikalar üretmeye başlamışlardır. 20. Yüzyılda devletler, sosyal ve ekonomik hakları anayasalarına almışlardır. 1980’li yıllardan sonra ise artan küreselleşme ve göç gibi süreçlerle birlikte yoksulluk meselesi de farklı bir yön evrilmiştir. Devletlerin sosyal politikaları özellikle gelişmekte olan ülkelerde azalırken, sorunlar artmaya devam etmiştir. Bu bakımdan, bu dönemden sonra hem devletler hem de bazı uluslararası kuruluşlar, toplumsal nizamın devamı için yoksullukla mücadele stratejilerini daha derin düşünmeye başlamışlardır. Türkiye’de 1980-2000 arasında benzer süreçlerden geçmiştir ve çalışmada konuyu örneklemesi açısından bilgiler verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, özellikle 1980’li yıllardan sonra güçlenen küreselleşme ve göç gibi kavramlardan hareketle yoksulluk kavramının farklı disiplinler ve politikalarla ele alınması durumda çözülebileceğine dair bir kavram seti sunmaktır. Çalışmanın yöntemi, literatür taramasıdır.

Keywords

Abstract

The concept of poverty has existed since people came together, formed societies and interacted with each other. Over time, as people's knowledge, techniques and life experiences began to increase, they began to produce policies to protect the poor in society in terms of social balance and social morality. In the 20th century, states included social and economic rights in their constitutions. After the 1980s, the issue of poverty evolved in a different direction with processes such as increasing globalization and migration. While social policies of states have decreased, especially in developing countries, problems have continued to increase. In this regard, after this period, both states and some international organizations began to think more deeply about poverty alleviation strategies for the continuation of social order. Turkey went through similar processes between 1980 and 2000, and information is given in the study to exemplify the subject. The aim of this study is to present a set of concepts that show that the concept of poverty can be solved if it is addressed with different disciplines and policies, especially based on concepts such as globalization and migration, which have become stronger after the 1980s. The method of the study is literature review.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics