Yazım ve Yayın İlkeleri


SOBİDER 

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ  

THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

YAYIN İLKELERİ:

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi,  iki aylık olmak üzere yılda 6 sayı yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.

 1. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Sosyal bilimler alanında yazılan her makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma şartıyla kabul edilir.

 2. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi’ne yazı gönderilebilmesi için www.sobider.com adresinden Makale Takip Sistemi’ne üye olunması ve makalelerin buradan gönderilmesi gerekmektedir. Eklenen yazılarda isim veya yazarın kimliği ile ilgili bilgilere yer verilmemelidir. Yazarlarına ait bilgiler, yayın aşamasında editör tarafından eklenir.

 3. SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi’nde Türkiye Türkçesi’nin yanı sıra diğer Türk lehçeleri ve diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilmektedir.

 4. Dergimize gönderilen yazılar, TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Yayın Kurulu tarafından yazının bütünlüğünü etkilemeyecek düzeltmeler yapılabilir.

 5. Dergimizde yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.

 6. Makaleler yayınlanması için alanındaki iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.

 7. Makalenin hakem sürecinin başlatılması ve intihal raporunun alınması için 325 TL'nin yatırılması gerekmektedir. Bu tutar, intihal raporunun yanı sıra vergi, tasarım, uluslararası indekslere tanıtım ve DOI numarasının satın alınması içindir. İntihal raporunda herhangi bir problem olmaması koşulu ile makalenin yayın süreci başlatılır. Makalenin intihal raporu dergi yönetimi tarafından alınacak, oranın yüksek çıkması halinde yazara bilgi verilecek ve gerekli düzeltmeler yapılana kadar süreç takip edilecektir. 

YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ:

 1. Başlığın tamamı büyük harf, Times (Times New Roman), 11 punto olmalıdır. Yazar adı  küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.

 2. Yazının başında Türkçe-İngilizce Özet (Abstract) ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Özet, makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla yüz elli sözcük olmalıdır.

 3. Metin içinde göndermeler soyad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Özcan 1997: 619).

 4. Yazı karakteri, Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto, 1,15 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 

 5. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

                       Üst Kenar Boşluk:  3 cm

                       Alt Kenar Boşluk:  3 cm

                       Sol Kenar Boşluk:  3 cm

                       Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

                       Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde 11, özetlerde 11 ve dipnotlarda 10 punto

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk

Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda 1