ISSN:2149-0821

EĞİTİM DENETMENLERİNCE DENETLENEN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ DENETİMİ KONUSUNDA EĞİTİM ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Milli eğitim denetim sisteminde bakanlık denetçisi ve eğitim denetmeni olmak üzere farklı iki grup denetmen bulunmaktadır. Aynı görevi yerine getiren iki farklı birim arasında birtakım uygulama ve algılama farklılıkları olabileceği düşünülmektedir. Mevcut araştırmanın konusunu iki ayrı birim denetim görevini yerine getirirken denetlenen algısı oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerince denetlenen, ortaöğretim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarının görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma, orta öğretim kurum yöneticilerinin kurum denetimi sonrasında eğitim müfettişlerinin bakanlık denetçileri ile arasında mesleki yeterlilik manasında bir farklılık olup olmadığı ve denetimin kurumun işleyişine katkı sağlayıp sağlamadığını belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 41 orta öğretim kurum yöneticisi oluşturmaktadır. Okul yöneticilerine göre yapılan denetimlerin katkısı olduğu görüşü ağır basmaktadır. Katkı konusunda olumsuz düşünen yönetici sayısı oldukça az görülmektedir. Okul yöneticilerinin tamamına yakını denetimler esnasında herhangi bir “Sorun yaşamadık” ifadesine dayalı olarak eğitim denetmenlerince yapılan denetim esnasında herhangi bir sorun yaşamadıkları görülmektedir. Okul yöneticilerine göre Bakanlık denetmenleriyle, eğitim denetmenlerinin yapmış oldukları denetimler kıyaslandığında; Eğitim denetmenleri lehine olumlu görüşler, Eğitim denetmenleri alehine olumsuz görüşler, tarafsız görüşler ve öneriler olmak üzere 4 kategoride toplanmaktadır. Araştırmaya katılan yöneticilere göre yapılan denetimlerin katkı sağladığını ifade ederlerken kıyaslama yaptıklarında bakanlık denetmenlerini daha olumlu bulmaktadırlar.


Keywords


Denetim, Ortaöğretim Kurumları, Bakanlık Denetmenleri

Author: Nail YILDIRIM - - Ceyhun DUR - Halis NURAL - Vahdettin OĞUZ - Levent YAZICI
Number of pages: 140-150
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.79
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.