BEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING PROBLEM SOLVING SKILLS OF PROSPECTIVE STUDENTS WHO STUDYING IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION CLASS AND SPORTS AND SCHOOL TEACHING CLASS

Author : Esra BAYRAK AYAŞ - - Hande İNAN
Number of pages : 308-317

Summary

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okuyan öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği bölümünü okuyan öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin incelenmesi ele alınarak, günümüzde bu konu hakkında yeni tartışma boyutları kazandırmaktır. Çalışmada veri toplamak amacıyla anket kullanılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve bunun yanında problem çözme envanteri ölçeği (PÇE) kullanılmıştır. Çalışmada, anket uygulamaları Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü ile Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 1.ve 2.sınıf öğretmen adaylarına yapılmıştır. Araştırmamıza toplamda 194 kişi katılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yaş değişkeni ile “Problem Çözme Envanteri (PÇE) Ölçeğinden” alınan puanlar arasındaki farkı tespit etmek amacıyla “tek yönlü varyans analizi (anova testi)” cinsiyet ve bölüm değişkeni ile ölçekten alınan puanlar arasındaki farkı tespit etmek amacıyla ise “t- testi” kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık içinse 0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin yüksek olduğu ancak bunun değişkenlerde farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Öğretmen, Öğretmen Adayı, Problem, Problem Çözme Becerisi

Read:

Download: