BAUDRİLLARD'DAN MODERN TOPLUMLARA ÖZGÜ BİR MODA KAVRAMI ÇÖZÜMLEMESİ
BAUDRILLARD'S MODERN SOCIETY WITH A UNIQUE CONCEPT OF FASHION ANALYSIS

Author : Arzu EVECEN
Number of pages : 216-226

Summary

Batı toplumlarının düşünce sisteminden hareketle geçmişte belirli bir stili ve tarzı ifade eden moda günümüzde hızla tüketilen ve sürekli güncellenen bir kavram halini almıştır. Modaya duyulan ilgiyi arttırmaya yönelik her türlü faaliyet tüketme ideolojisine sahip bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Sistem tarafından bilinçli bir şekilde dayatılan modeller toplumu ihtiyaçtan öte psikolojik bir alım gerekliliğine sevk etmektedir. Bu amaçla koşullandırılan ihtiyaçların toplum tarafından kabul görmesi ve tüketime hizmet etmesi sağlanmaktadır. Tüketim kültüründe moda göstergelerini bir çeşit güzellik algısı yaratma çabasıyla görünür kılmaktadır. Çalışmada Baudrillard’ın görüşleriyle desteklenen ifadelerden yola çıkarak düşünürün tanımlayıp içini doldurduğu tüketim toplumunda modanın algılanma biçimi, modayla yaratılmak istenen beden imajı, benlik algısı gibi konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Baudrillard’ın moda kavramı sisteme hizmet eden birçok alanı kapsamakla birlikte çalışma kapsamına alınan açıklama ve örnekler sadece giysi modasıyla sınırlı tutulmuştur.

Keywords

Moda, Beden Algısı, Tüketim Toplumu.

Read:

Download: