ISSN:2149-0821

OKUL NÖBETLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırma, öğretmenlerin okul nöbetleri ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı, Ankara ve İstanbul illerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli toplam 392 öğretmen oluşturmaktadır. Adı geçen üç ilden resmi ve özel olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise seçilmiştir. İllerin seçiminde küçük illeri temsilen Çankırı, büyük illeri temsilen Ankara ve İstanbul tercih edilmiştir. Okulların seçilmesinde ise ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplama amacıyla iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenler “nöbetçi öğretmenin görev yükü gereğinden çok fazladır” görüşü ile “öğretmenler belli bir yaştan sonra nöbet görevinden muaf tutulmalıdır” görüşüne tamamen katılmışlardır. “Nöbet öğretmelerin asli görevleri arasında yer alır” görüşüne çokaz, diğer görüşlere ise kısmen ve genellikle katılmışlardır. Öğretmenlerin okul nöbetine ilişkin görüşleri cinsiyete, kurum türüne ve okul türüne (kademesi) göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ancak, öğretmenlerin okul nöbetine ilişkin görüşleri hizmet yılına göre anlamlı farklılık göstermemektedir.


Keywords


Okul, nöbet, nöbetçi öğretmen

Author: Mehmet ŞAHİN - - Feride SANÇMIŞ
Number of pages: 207-218
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.275
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.