ISSN:2149-0821

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN, ÜNLÜ KULLANILAN VE KULLANILMAYAN SPOR ÜRÜNÜ DERGİ REKLAMLARINA YÖNELİK YORUMLARININ İKNA BİLGİ MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Araştırmanın amacı İÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin spor ürünü satın alma karar sürecinde, iknaya yönelik aktörleri ve bunlara ilişkin algılamalarını, ikna bilgi modelinin değişkenleri bakımından ve ünlü kullanılan ve kullanılmayan dergi reklamları üzerinden incelemektir. İÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilen ve yaş ortalaması 22.9 olan 77’si kız 98’i erkek toplam 175 kişi çalışmaya katılmıştır. Araştırmada, Burcu ŞAHİN tarafından geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış olan ölçek kullanılmış, 2 farklı reklam görseliyle birlikte toplam 34 soru ve dört kısımdan oluşmuş, 5’li Likert tipi değerlendirme içeren bir anket uygulanmıştır. Veriler, SPSS 20 programı ile sınanırken, frekans, t-testi, anova analizleri kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; ünlü kullanılmış olan reklam 1’in hatırlanma oranı, ünlü kullanılmayan reklam 2’ye göre daha yüksektir. Ünlü kullanılmış olan reklam 1’e dair katılımcıların ikna ve konu bilgisi, ünlü kullanılmamış olan 2. reklama göre anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Öğrencilik hayatı ilerledikçe artan ajans bilgisi, öğrencilerin mesleğe yönelik akademik birikimleri arttıkça ünlü kullanılan spor reklamlarına yönelik şüphelerinin de arttığını ortaya koymuştur.


Keywords


Reklam, İkna, İkna Bilgi Modeli

Author: Özlem KARAMAN - - S.Bora ÇAVUŞOĞLU - Suzan DAL
Number of pages: 287-300
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.283
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.