ISSN:2149-0821

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME MATEMATİK PROGRAMINA YÖNELİK ETKİNLİKLERİN BAZI CEBİR KONULARININ ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Bu çalışma, yenilenen matematik programının 7. sınıf cebir alanında yer alan tam sayılar, rasyonel sayılar, cebirsel ifadeler ve bir bilinmeyenli denklemler konularının öğretilmesinde kullanılan etkinliklerin uygulanmasında karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve bu etkinliklerle yapılan öğretimin öğrenciler açısından kalıcılığını araştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2008-2009 öğretim yılında Van ilinin merkez ilçesinde yer alan 5 okulun 7. sınıfları arasından rastlantısal olarak seçilen birer şube oluşturmaktadır. Bu şubelerde de toplamda 160 öğrenci bulunmaktadır. Araştırma için “örnek olay” yöntemi kullanılmıştır. Etkinliklerle yapılan öğretimin başarısıyla ve kalıcılığıyla ilgili veri toplamak amacıyla her konu için başarı testi hazırlanmıştır. Konular işlendikçe ön-test uygulanmıştır. Bununla birlikte son–test ise ön–testten 3 hafta sonra uygulanmıştır. Daha sonra etkinliklerle gerçekleştirilen bu öğretimlerde yaşanan problemlerle ilgili veriler toplamak amacıyla uzman görüşleri alınarak oluşturulan yarı yapılandırılmış mülakat öğretmenlere uygulanmıştır. Ayrıca öğrenci ürün dosyaları da araştırmanın amacı doğrultusunda incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS. 11.5’te ilişkili örneklemler için t-testi ve yüzde ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerden hareketle matematik programını destekleyen ve programın gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülen öneriler sunulmuştur. Sonuçların ve önerilerin eğitim sistemine ve diğer çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.


Keywords


Cebir, Ortaokul matematik müfredatı, Matematik öğretimi.

Author: Kamil AKBAYIR - - Erkan YALVAÇ
Number of pages: 219-234
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.285
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.