ISSN:2149-0821

ESKRİM SPORU YAPAN SPORCU AİLELERİNİN PSİKOLOJİK KAZANIMLARI


Bu çalışmada ulaşılmak istenilen amaç; ailelerin, çocuklarının eskrim sporuna katılımları ile elde edecekleri psikolojik kazanımlarını belirlemek ve incelemektir. Araştırma; Aksaray, Konya ve Antalya (Alanya) illerinde eskrim sporu yapan sporcuların ailelerine uygulanmış olup, toplam 100 anne ve babaya ulaşılmıştır. Katılımcıların psikolojik kazanımları “Sporda Ailenin Psikolojik Kazanımları Ölçeği (SAPKÖ) uygulanarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar analiz edildiğinde; ailelerin çocuklarını eskrim spor kulübüne/okuluna göndermedeki en önemli kazanımları sırasıyla “kontrol edicilik”, “özdeşleşme”, “statü kazanma” ve “benlik saygısı” alt boyutları olarak görülmüştür. Ailelerin çocuklarının eskrim spor okuluna katılımı ile elde ettikleri kazanımlarında yaş farklılığını test etmek için yapılan t testi sonuçları, 35 ve altı yaşa sahip ve 36 ve üzeri yaşa sahip aileler arasında statü kazanma,benlik saygısı, özdeşleşme ve kontrol edicilik alt boyutlarda 35 ve altı yaşa sahip aileler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkarken, cinsiyet farklılığında ise bütün alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ailelerin eğitim durumu değişkenine yönelik kazanımlarında ise eğitim durumu lise mezunu ve altında olanlar ile üniversite ve üstü eğitime sahip olan aileler arasında kontrol edicilik alt boyutunda üniversite ve üstü eğitime sahip olan aileler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilirken diğer alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Ailelerin aylık gelir farklılığı değişkeninde ise 2000 TL’den az gelire sahip ve 2000 TL’den daha fazla gelire sahip aileler arasında “benlik saygısı” alt boyutunda 2000 TL’den az gelire sahip aileler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilirken, diğer alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.


Keywords


Eskrim, Psikolojik Kazanım, Spor

Author: YUSUF BARSBUĞA - - Yusuf BARSBUĞA - Tuncay SARIİPEK
Number of pages: 265-273
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.287
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.