STRATEJİK LİDERLİK ALGILAMALARININ ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF STRATEGIC LEADERSHIP ON EMPLOYEE PERFORMANCE: A STUDY ON ACCOMMODATION ESTABLISHMENT

Author : Melda HARBALIOĞLU - - Murat TÜRK
Number of pages : 66-80

Abstract

Bu araştırmada konaklama işletmelerinde çalışanların stratejik liderlik algılamalarının çalışan performansı üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Hatay ilindeki konaklama işletmelerinde istihdam edilen 241 iş görene anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Stratejik liderlik boyutlarına ilişkin yapılan betimsel istatistikler sonucu araştırmaya katılan iş görenlerin en yüksek algıladıkları stratejik liderlik boyutu dönüşümcü liderlik, en düşük algılanan stratejik liderlik boyutu ise yönetsel liderlik olarak belirlenmiştir. Stratejik liderlik boyutları ile çalışan performansı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, stratejik liderlik boyutlarından etik liderlik ve ilişkisel liderlik ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki, politik liderlik, dönüşümcü ve yönetsel liderlik ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Stratejik liderlik boyutlarının çalışan performansı üzerine etkisi belirlemek üzere yapılan regresyon analizinin sonuçlarına göre, çalışan performansı değişkenliği stratejik liderlik boyutlarından yönetsel liderlik, etik liderlik, politik liderlik, dönüşümcü liderlik ve ilişkisel liderlik tarafından açıklanabilmektedir.

Keywords

Stratejik liderlik, çalışan performansı, konaklama işletmeleri.

Read:954

Download: 386