YÖNETİCİ ASİSTANININ STAJ VE İŞYERİ EĞİTİM DÖNEMLERİNDE MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTİGATİON OF PROFESSİONEL QUALİFİCATİON OF ADMİNİSTRATİVE ASSİSTANTS İN İNTERNSHİP AND INSTİTUTİONAL EDUCATİON PERİODS

Author : Emel SELİMOĞLU
Number of pages : 379-394

Summary

Yönetici sekreterlerinin mesleki yeterlilik düzeyleri yönetici ve örgüt performansları açısından çok önemlidir. Bu meslek için yeterlilikleri belirleyip belirli standarda bağlanmasını sağlamak çok zordur. Yönetici asistanından sektöre göre beklentilerde farklılıklar oluşmakta bu durumda mesleğin yeterliliklerini farklılaştırmaktadır. Çalışma mesleğe başlamadan önce uygulama eğitimi alan öğrencilerimizin çalıştıkları işletmelerde mesleki yeterliliklerinin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde yönetici asistanlığının mesleki yeterliliklerinin neler olması gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise işyeri eğitimi ve staj kapsamında çalışan toplam 80 öğrencimizin yeterlilikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Bursa ili ve ilçelerinde kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Yönetici asistanlarımızdan sorumlu yöneticilerin görüş ve düşüncelerinden hareketle anket tekniği ile toplanan veriler analiz edilerek yeterlilikler tespit edilip eğitim alt yapısının şekillendirilmesi ve yetersiz görülen alanların farklı eğitim yöntemleri uygulanarak yeterliliklerin arttırılmasına çalışılacaktır.

Keywords

Mesleki Yeterlilikler, Yönetici Asistanlığı, Yönetici

Read:

Download: