TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE JİGSAW TEKNİĞİNİ KULLANILMANIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
THE IMPACT OF JIGSAW TECHNOLOGY USED IN TEACHING THE TURKISH EDUCATION HISTORY ON ACADEMIC SUCCESS

Author : Durmuş KILIÇ
Number of pages : 33-43

Abstract

Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği Ana Bilim Dalı son sınıflarında okutulmakta olan Türk Eğitim Tarihi dersinin öğretiminde Jigsaw tekniğinin öğretmen adaylarının akademik başarısına etkisini belirlemek ve işbirlikli öğrenme tekniklerinin bu derslerde uygulanabilirliğini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi, 2016-2017 eğitim - öğretim yılında ikinci dönemde öğrenimlerine devam eden sınıf öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarıdır. Çalışmada veri toplama aracı olarak akademik başarı testi (ABT) kullanılmıştır. Akademik başarı testi soruları YÖK'ün kur programındaki konu başlıkları dikkate alınarak hazırlanmıştır.Hazırlanan Akademik başarı testinin kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla soruların ölçülmek istenen amacı ölçecek niteliğe sahip olup olmadığı, yazım kurallarına uygunluğu, anlam ve kapsam açısından uygunluğu, çeldiricilerin soruya uygunluğu , doğru cevabın soruya uygunluğu ve bilimsel açıdan doğruluğu, testin ve soruların teknik özellikleri hakkında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme uzmanlının görüşleri alınmış,maddelerde gerekli düzeltmeler yapılmıştır.Türk Eğitim Tarihi Başarı Testi(TETBT) Alfa değeri 0.81 olarak bulunmuştur. Araştırmanın modeli, ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir.Deney grubunda jigsaw tekniğinin kullanıldığı jigsaw gruplarıdır JG, n=36). Jigsaw grubunda üniteler işbirlikli yöntem ve jigsaw tekniğine göre işlenmiştir. Kontrol grubuna (KG.n=37) ise müdahale edilmemiş, YÖK'ün kur programına uygun öğretim gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar bittikten sonra öğrencilerin akademik başarılarındaki değişimi belirlemek için akademik başarı testi uygulanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular öğretmen adaylarının akademik başarılarında deney grubunun lehine sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

İşbirlikli Öğretim Yöntemi, Jigsaw tekniği, sınıf öğretmen adayı. Türk Eğitim Tarihi,Başarı Testi,

Read:902

Download: 329