SENDİKALARDA SOSYAL PAZARLAMAYA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON SOCIAL MARKETING IN UNIONS

Author : Şermin ŞAHİN - - Murat Selim SELVİ
Number of pages : 449-465

Abstract

Sendikaların önemli görevlerinden biri de kamu yararı için sadece üyelerine değil geniş toplum kitlelerine yönelik sosyo-kültürel hizmetler sunmaktır. Sendikalar sosyal hizmetlerini geleneksel ve yeni tanıtma araçlarını kullanarak duyurmakta, ilan etmekte kısaca pazarlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesindeki sendikaların ne tür sosyal etkinlikler yaptıklarını ve sosyal hizmetlerini nasıl pazarladıklarını tespit etmektir. Araştırmada nitel veriler toplanmıştır. Araştırma evrenini Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçe merkezindeki çoğu eğitim sendikası olmak üzere en çok üyeye sahip altı sendikanın yöneticileri oluşturmaktadır. Nitel verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat formundan yararlanılmış; altı sendika yöneticisine mülakat yapılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri, sosyal hizmet ve sosyal pazarlamaya ilişkin görüşleri betimlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sendikalar çeşitli pazarlama araçlarını yeterince kullanamamışlardır.

Keywords

Sendika, Sosyal Pazarlama, Tekirdağ

Read:692

Download: 420