TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER KAZANIMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF COMMUNITY SERVICE LEARNING ON VALUE ACQUISITIONS OF PRESERVICE TEACHERS

Author : Zehra Sedef KORKMAZ - - Adnan KÜÇÜKOĞLU
Number of pages : 341-356

Abstract

Bu araştırmanın amacı, topluma hizmet uygulamalarının öğretmen adaylarının değer kazanımlarına etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersini alan 3. Sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Schwartz ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen ve Demirutku ve Sümer (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanıp geçerlilik güvenirlik çalışması yapılan Portre Değerler Anketi (PDA) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre uygulama öncesi deney grubu ile kontrol grubunun sahip oldukları değer yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken, uygulama sonrasında deney grubu ile kontrol grubunun değer kazanma düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark deney grubunun lehinedir. Araştırmanın sonucunda doğrudan değer kazandırmaya yönelik projelerinin öğretmen adaylarına değer kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu projeler sayesinde öğretmen adaylarının sorumluluk, sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik ve merhametlilik gibi değerlerinde olumlu değişiklikler olmuştur.

Keywords

Topluma hizmet uygulamaları, değer, öğretmen adayı

Read:444

Download: 171