FİZİKSEL SALDIRI GİRİŞİMİ, FİZİKSEL SALDIRI VE HAKARET DAVRANIŞLARININ KARATE HAKEMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE PHYSICAL ASSAULT ATTEMPTS, PHYSICAL AND VERBAL OFFENSE ACTS ACCORDING TO THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF KARATE REFEREES

Author : Havva AKINALP - - Serap MUNGAN AY
Number of pages : 414-423

Abstract

Bu çalışmanın amacı, karate hakemlerinin karşılaştıkları fiziksel saldırı girişimi, fiziksel saldırı ve hakaret davranışlarının; hakemlerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve klasman yönlerinden incelenmesidir. Tüm spor branşlarında olduğu gibi, felsefesi sportmenlik olan karate-do sporunda da, kazanma hırsı sporcu, antrenör ve seyircilerde sportmenlik dışı davranışları tetiklemektedir. Sportmenlik dışı davranışların tespiti ve cezaların verilmesinde ise hakemlere büyük görev düşmektedir. Araştırmada tarama modeli ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklemi, 2017 vizeli 112 karate hakemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sportmenlik Dışı Davranışlar Anketi” kullanılmıştır. Hakemlerin demografik özelliklerinin belirlenmesinde yüzde (%) ve frekans (f) yöntemleri, verilerin dağılım durumunun tespitinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi kullanılmıştır. Verilerin non-parametrik test koşullarına uygunluğunun anlaşılmasından sonra anlamlı farklılıkların belirlenmesinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Hakemlerin demografik özellikleri ile sportmenlik dışı davranış türleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Bu bağlamda belirtilen sportmenlik dışı davranış türlerinin; karate hakemlerinin demografik özelliklerine göre değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Spor, Karate, Sportmenlik, Hakem, Sportmenlik Dışı Davranışlar

Read:435

Download: 157