2008 KÜRESEL KRİZİNİN BIST MALİ SEKTÖRDE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNE ETKİSİNİN RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ
TO MEASUREMENT THE IMPACT OF 2008 GLOBAL CRISIS ON BIST FINANCIAL SECTOR STOCK WITH VALUE AT RISK METHOD

Author : Nergis BİNGÖL - - Ahmet UĞUR
Number of pages : 394-402

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2008 küresel krizinin Borsa İstanbul mali sektöründe neden olduğu riskin büyüklüğünü göreceli olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla, Varyans- Kovaryans yöntemiyle hesaplanan RMD değerleri kriz öncesi dönem (2003-2007), kriz yılları (2008-2009) ve kriz sonrası dönem (2010-2016) olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda kriz öncesi dönemde RMD değerleri en düşük seviyede iken kriz sonrası dönemde RMD değerleri düşmesine karşın kriz öncesi değerlere inemediği tespit edilmiştir.

Keywords

BIST, RMD, Kriz

Read:448

Download: 161