KENTSEL DÖNÜŞÜM ve KENTSEL TOPLUMSAL HAREKET ÇALIŞMALARI
URBAN TRANSFORMATION AND URBAN SOCIAL MOVEMENT STUDİES

Author : Seçil ÖZDEMİR METLİOĞLU
Number of pages : 357-364

Abstract

Kentler, mekân ya da doğal şartların etkisiyle evirilmekte, dönüşmekte ve bu süreçte güç ve kontrol merkezleri ilişkilerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Küreselleşme, kentlerin ve toplumların, neoliberal dönüşüm sürecinde kentsel mekân üzerinde hâkimiyet kurmaktadır. Kentsel mekânının hızlı bir şekilde dönüşümü, yerel toplumların bu süreçten etkilenmesini ve bu süreci etkilemesini kaçınılmaz kılmaktadır. Toplumsal mücadelenin büyük ölçüde kentlerde meydana gelmeleri nedeniyle bu mücadelelerin nedenleri ve sonuçları kentsel alanda ortaya çıkmaktadır. Bu durum kenti etkilemekte ve kentin gelişmesinden değişik düzeylerde etkilenmektedir. Toplumsal hareketlerin en önemli özelliği, hiç bir devlet yönlendirmesi olmadan ortaya çıkmalarıdır. Toplumsal hareketler, siyasal iktidarın bazı toplumsal kesimlerin gündelik hayatında eşitsizlik yaratmaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm projeleri gibi mekâna yapılan müdahaleler, o mekânda yaşayanlar tarafından kimi zaman tepkiyle karşılanmaktadır. Bu makale, kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan muhalif hareketleri, kentsel toplumsal hareketler olarak ele almak gerektiğini savunmaktadır. Makalede, kentsel dönüşüm ve kentsel toplumsal hareketler konularında Türkiye'de yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

Keywords

Kent, Gecekondu, Kentsel dönüşüm, Kentsel toplumsal hareket

Read:451

Download: 161