ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI GEÇİREN FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELEMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE STUDY ON THE DETERMINATION OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF FOOTBALLERS WHO HAD ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURIES

Author : Ayşe TÜRKSOY - - Mustafa ŞAHİN
Number of pages : 51-65

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ön çapraz bağ yaralanması geçiren futbolcuların psikolojik sağlamlıklarını; kendilerinin, operasyonu yapan doktorlarının ve rehabilitasyon sürecini izleyen fizyoterapistlerinin görüşlerine göre incelemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan özel durum yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; ön çapraz bağ yaralanması geçiren 6 futbolcu, ön çapraz bağ operasyonu yapan 3 doktor ve rehabilitasyon süreçlerini planlayan 3 fizyoterapist oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırmalarda sıkça kullanılan sürekli karşılaştırmalı metot (constant comparison method) ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda futbolcular, doktorlar ve fizyoterapistler; futbolcuların yaralanma anından tedavi sürecinin sonuna kadar çeşitli psikolojik ve duygusal sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, tedavi sürecinde güven, uyum, sabır ve umutlu olmanın çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Ön çapraz bağ yaralanmaları, Psikolojik sağlamlık, Futbol

Read:937

Download: 366