ISSN:2149-0821

VATANDAŞLARIN E-DEVLETİ BENİMSEMESİ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: GÜVEN VE RİSK ALGISI DEĞİŞKENLERİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA


Çalışmada e-devletin benimsenmesi konusuna odaklanılmaktadır. En genel anlamıyla kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak gerçekleştirdikleri uygulamalar olarak ifade edilebilecek olan e-devletin, kamu yönetimlerine pek çok konuda katkı sunma ve hatta kamu yönetimleri için kronik problem haline gelmiş konulara çözüm sunma potansiyeli bulunmaktadır. Fakat, e-devletin söz konusu potansiyel katkısının ortaya çıkabilmesi nihayetinde e-devletin vatandaşlar tarafından benimsenmesinden geçmektedir. Bu bağlamda, çalışmada internete güven, devlete güven ve risk algısı değişkenlerinin e-devletin benimsenmesi üzerinde herhangi anlamlı bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında Bursa ölçeğinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiş ve Bursa’nın on farklı ilçesinde ikamet eden 605 vatandaşa ulaşılmıştır. Araştırma bulguları itibariyle, internete güven ve risk algısı değişkenlerinin e-devletin benimsenmesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Öte yandan, devlete güven değişkeninin ise, e-devletin benimsenmesi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.


Keywords


E-Devlet, E-Devletin Benimsenmesi, İnternete Güven, Devlete Güven, Risk Algısı

Author: Fatih GÜRSES
Number of pages: 144-158
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3997
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.