ISSN:2149-0821

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA BETİMSEL BİR BAKIŞ: AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Bilişim ve iletişimin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde bilgiye sahip olmanın ve bilgi kulvarını bilgiye sahip olma çabasının ve yeni bilgiler geliştirme arayışlarının oluşturduğu günümüz dünyasında milletlerin ayakta kalması, bilgi teknolojilerini yönetebilmesi ancak toplumun okumaya ayırdığı zamanla doğrudan bağlantılıdır. Geçmiş medeniyetlerinde okumaya daha fazla zaman ayıran, el yazması binlerce eserin yer aldığı çok sayıda kütüphaneler kuran bir neslin devamını oluşturan günümüz Türk toplumunda ne yazık ki okuma oranı her geçen gün düşmekte, insanlarımız okuyan değil daha çok seyreden bir toplum görüntüsü kazanmaktadır. Bir toplumun öncelikle en fazla okuyan, bütçesinden düzenli olarak kitap almaya belirli bir kaynak ayıran kesimi tereddütsüz eğitimciler olmak zorundadır. Bu bağlamda üniversite öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak en az eğitim aldıkları uzmanlık alanında istendik bilgi düzeyine sahip olmak kadar önem taşımaktadır. Bu çalışmada öğretmen adayı durumundaki üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve okumaya ne kadar önem verdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Betimsel bir çalışma örneği oluşturan çalışmamıza farklı cinsiyet ve sınıf düzeylerinde okuyan toplam 166 öğrenci gönüllü olarak katılmış ve anket sorularını cevaplandırmıştır. Ankete katılan öğrencilerin 105 tanesini (% 63,3) kız, 61 tanesini (% 36,7) ise erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Geçen yıl boyunca ankete katılan öğrencilerin % 48,2’si en az 1, en fazla 5 kitap okuduğunu belirtirken; öğrencilerin % 28,3’ü 6-10, % 12,7’si 11-20, % 7,8’i 20 den fazla kitap okuduğunu, öğrencilerin % 1,8’i ise hiç kitap okumadığını belirtmiştir. Geride kalan 1 yıl içinde okunan kitap sayısı dikkate alındığında öğretmen adayı durumundaki öğrenciler adına durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir.


Keywords


Kitap Okuma, Okuma Alışkanlığı, Öğretmen Adayları, Amasya Üniversitesi

Author: Asım ÇOBAN - - Turgut İLERİ - Mehmet TEMİR
Number of pages: 50-69
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4013
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.