ISSN:2149-0821

İMAM HATİP OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİLİK ALGILARI İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ


Bu çalışma İmam Hatip okullarında çalışan öğretmenlerin özyeterlik algıları ile mesleki tükenmişlik duyguları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Çapa, Çakıroglu ve Sarıkaya (2005) tarafından yapılan öğretmen özyeterlik ölçeği ile Christana Maslach ve Susan E. Jackson (1981) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması İnce ve Şahin (2015) tarafından yapılan Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPPS 17 aracılığı ile analiz edilmiştir. Çalışma neticesinde; özyeterlik algıları yüksek olan öğretmenlerin düşük olanlara nazaran kendilerini daha az tükenmiş hissettikleri görülmüştür. Ayrıca, İmam Hatip ortaokullarında çalışanların İmam Hatip liselerinde çalışanlara nazaran özyeterlikleri daha yüksek olduğu bayan öğretmenlerin ise erkeklere göre kendilerini duygusal açıdan daha tükenmişlik hissettikleri bulguları elde edilmiştir. Öğretmenlerin özyeterlik algılarının yüksek olması için tedbirlerin alınması önerilebilir.


Keywords


Özyeterlik, Mesleki Tükenmişlik, İmam Hatip Okulları.

Author: Teceli KARASU
Number of pages: 325-343
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4031
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.