ISSN:2149-0821

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MONTESSORİ YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)


Montessori yaklaşımı, çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda, okul öncesi eğitimi dönemine yönelik oluşturulmuş bir yaklaşımdır. Çocuğa özgür bir eğitim ortamı sunan yaklaşım, sosyal ilişkileri destekleyici niteliktedir. Eğitim faaliyetlerinde doğal materyallerin kullanılması da yaklaşımın ayırt edici bir diğer özelliğidir. Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori yaklaşımı ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, nitel bir çalışma olup veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışma grubunu Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçiminde sınıf kademelerinden altışar kişi tesadüfi olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracında konu ile ilgili üç ana tema belirlenmiştir. Çalışmada yer alan temalar; (1) Montessori yaklaşımının olumlu yönleri, (2) Montessori yaklaşımının olumsuz yönleri, (3) Montessori yaklaşımının Türkiye’de uygulanabilirliği şeklindedir. Veri toplama aracında yer alan bu temalar soru cümlesi formatına getirilmiş ve öğretmen adaylarından bu soruları ön bilgilerinden hareketle cevaplandırmaları istenmiştir. Veri analizinin daha sağlıklı olabilmesi amacıyla mülakat formları araştırmacılar tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda üçüncü sınıf öğretmen adayları, yaklaşımın çocuk merkezli ve özgürlük temelli olmasını olumlu görürken; dördüncü sınıf öğretmen adayları, yaparak yaşayarak öğrenmeye ortam hazırlaması ve özgürlük temelli olmasını olumlu yön olarak belirtmiştir. Yaklaşımın olumsuz yönleri olarak üçüncü sınıf öğretmen adayları maliyet gerektirmesini belirtirken; dördüncü sınıf öğretmen adayları, maliyetin yüksek olması ve her çocuğa yeteri kadar zaman ayrılamayacağını belirtmiştir. Türkiye’de uygulanabilirlik konusunda genel görüş ise yaklaşımın bazı okullarda uygulanıyor olmasına rağmen ülke genelinde uygulanmasının zor olacağı şeklinde belirtilmiştir. Çalışmada elde edilen en önemli bulgulardan biri, okul öncesi öğretmen adaylarının Montessori yaklaşımı hakkında eksik bilgiye sahip olduğudur. Öyle ki aynı nedene bağlı olarak öğretmen adayları arasında görüş ayrılıkları olduğu belirlenmiştir. Montessori yaklaşımı hakkındaki yanlış bilgilerin giderilmesi amacıyla öğretmen adaylarının eğitim sürecinde daha sağlıklı ve eksiksiz bilgi edinebilmeleri sağlanabilir. Öğretmen adaylarının alan bilgisini artırabilmek konusunda üniversite kapsamında seminerler ve konferanslar düzenlenebilir. Bunun yanında bilgiyi hazır haliyle edinen bireyler değil; araştırma yapabilen ve gelişime açık öğretmenler yetiştirmek temele alınabilir.


Keywords


Montessori, Okul öncesi öğretmen adayları, Eğitim

Author: Murat KURT - - Simge GÖK - Simge DEMİR
Number of pages: 14-24
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4183
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.