ISSN:2149-0821

DİNLEDİKLERİNİ ÖZETLEMEDE HİKÂYE HARİTASI YÖNTEMİNİN ETKİSİ


Bu araştırmanın amacı ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin dinlediklerini özetlemede hikâye haritası yönteminin etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı Bartın ili Merkez ilçesi Akçalı İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden deney grubundan 23, kontrol grubundan 23 olmak üzere toplam 46 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubundaki öğrencilere hikâye haritası yöntemiyle, kontrol grubundaki öğrencilere ise mevcut programa uygun olarak özetleme çalışması yaptırılmıştır. Araştırma 6 hafta devam etmiştir. Bu sürenin 2 haftası ön test ve son test çalışmalarına, 4 haftası ise uygulama çalışmalarına ayrılmıştır. Uygulama çalışmaları haftada 2 oturum halinde yapılmıştır. Her oturum 2 ders saatinden oluşturulmuştur. Haftada 4 saat olmak üzere toplam 16 saat uygulama yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Veri elde etmek amacıyla “Özetleme Puanlama Ölçeği” (Özçakmak, 2015) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için ise Shapiro-Wilk, Bağımsız Gruplar t- Testi ve Bağımlı Gruplar t- Testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda: 1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin özetleme becerileri ön test sonuçlarından aldıkları puanlarının aritmetik ortalaması (x=51,67) olarak belirlenmiştir. 2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme ön test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 3. Kontrol grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme ön test puanlarıyla, son test puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 4. Deney grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme ön test puanlarıyla, son test puanları arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. 5. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin dinlediklerini özetleme son test puanları arasında deney gurubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin dinlediklerini özetlemede hikâye haritası yönteminin olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Dinleme becerisi, özetleme becerisi, hikâye haritasi yöntemi, öğrenci

Author: Muammer YILMAZ - - Şenol ARSLAN
Number of pages: 25-39
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4222
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.