ISSN:2149-0821

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ


Bu çalışmanın temel amacı; mesleki ve teknik eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin yöneticilerin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evreni, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kütahya il ve ilçelerindeki mesleki-teknik eğitim kurumu ve yaygın eğitim kurumu yöneticileridir. Araştırma kapsamında herhangi bir örnekleme yapılmamış, evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklem dahilindeki toplam yönetici sayısı 168’dir. Bu araştırmanın verileri, 4 alt boyut ve 36 maddeden oluşan “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri” anket formu ile toplanmıştır. Veriler, betimsel istatistikler, varans testleri ve korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticileri iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemi ve gerekliliğine tamamen katılmaktadır. Fakat çalıştıkları eğitim kurumlarındaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurumsallaşma düzeyi ile aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yeterliliğinin üst düzeyde olmadığını belirtmektedirler. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticilerinin kurumlarındaki İSG uygulamalarına ilişkin risk ve sorumluluk algıları da yüksek düzeydedir. Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticilerini iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin görüşleri cinsiyet, idari görev, branş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, mesleki kıdem ve aynı okulda geçirilen süre değişkenleri ile İSG uygulamalarının doğurduğu risk ve sorumluluklar alt boyutunda manidar ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.


Keywords


İş sağlığı, iş güvenliği, mesleki ve teknik eğitim kurumları

Author: Gökhan DEMİRHAN - - Zeki KİLİTCİ
Number of pages: 38-52
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4241
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.