SPOR ORGANİZASYONLARI TÜKETİM ÖLÇEĞİNİN (SOTÖ) TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF SPORT ORGANIZATIONS CONSUMPTION SCALE

Author : Ayhan DEVER - - Ezel Nur KORUR
Number of pages : 187-197

Summary

Bu araştırmanın amacı Van Der Roest (2016) tarafından geliştirilen “Spor Organizasyonları Tüketim Ölçeği (SOTÖ)”nin (Consumerism in Sport Organisations Scale) Türkçe geçerlilik ve güvenirliğinin yapılmasıdır. Örneklem grubuna Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 360 kişi dâhil edilmiştir. Öncelikle ölçeğin Türkçe uyarlaması için uzman görüşleri doğrultusunda dil geçerliliği sağlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik sonuçları için birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach alfa hesaplanmıştır. Sonuç olarak 5 alt boyut, toplam 25 maddeden oluşan, puanlama aracı olarak ise 5’li likert kullanılan Türkçe ölçek formu elde edilmiş, ölçeğin bütününün Cronbach alfa kat sayısı .748 olarak bulunmuştur.

Keywords

Spor Organizasyonları Tüketimi Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik

Read:

Download: