ÖRGÜT ÜYESİ OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEK (TCK M. 220/6)
ALTHOUGH NOT BEING AN ORGANIZATION MEMBER, COMMITTING A CRIME FOR AN ORGANIZATION (TCK ART. 220/6)

Author : Muhammed Emre TULAY
Number of pages : 1-9

Summary

Suç örgütü ile ilgili temel madde olan TCK m. 220; örgütü kuran, yöneten, örgüte üye olan failin yanında, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin de örgüt üyesi gibi cezalandırılmasını öngörmektedir. Bu fıkrada yapılan kanuni değişiklik neticesinde ilgili hüküm, sadece silahlı örgütler hakkında uygulanmaktadır. Mevcut durum, cezanın orantılı olması bakımından yerinde olmakla birlikte, örgüt üyesi olma suçunu işlemeyen failin bu suçtan ayrıca cezalandırılmasının hukuken değerlendirilmesi gerekir.

Keywords

TCK m. 220/6, TCK m. 314, silahlı örgüt, örgüt adına suç işlemek, kanunilik ilkesi

Read:

Download: