KÂDİRÎ MUHYİDDÎN VE MANZUM NASÎHAT-NÂMESİ
KADIRI MUHYIDDIN AND HIS ADVICE LETTER OF IN VERSE

Author : Mehmet Emin TUĞLUK
Number of pages : 577-608

Summary

17. yüzyılda, Osmanlı devletinde bir çok nasîhatnâme kaleme alınmıştır. Bu yüzyılda yazılan nasîhatnâmelerden biri de Sultan IV. Murat’a sunulmak üzere Kâdirî Muhyiddîn tarafından kaleme alınan manzum nasîhatnâmedir. Kâdirî Muhyiddîn’e ait Nasîhat-nâme’nin bugüne kadar sadece Milli Kütüphane nüshası bilinmekteydi. Ancak yaptığımız araştırmalar neticesinde eserin Topkapı Sarayı Müzesi nüshası -bugüne kadar tespit edilen tek ve eksiksiz nüsha- ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı nüshası olmak üzere iki nüshası daha tespit edilmiştir. Sade ve anlaşılır bir dil ile yazılan eserde Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan pek çok kelimeye rastlanmaktadır. Kâdirî Muhyiddîn, eserinde 17. yüzyılda Osmanlı coğrafyasının siyasî, askerî, adlî ve ekonomik durumu, sosyal yaşantısı ile dinî-tasavvufî konulara değinmektedir. Bu çalışmada 17. yüzyılda yaşamış şairlerden Kâdirî Muhyiddîn’in hayatı hakkında bilgi verilmekte olup Nasîhat-nâmesinin nüshaları tanıtılmaktadır. Ayrıca Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe yazmalarına Y. 2636 numarasıyla kayıtlı nüshadan hareketle eserin türü, yazılış amacı ve muhtevası hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Keywords

Kâdirî Muhyiddîn, Nasîhat-nâme, 17. yüzyıl, Sultan IV. Murat.

Read:

Download: