ISSN:2149-0821

TİP 2 DİABETUS MELLİTUS’LU BİREYLERDE CİNSİYETE GÖRE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONEL DURUM ETKİLENİMİNİN İNCELENMESİ


Amaç: Bu çalışma tip 2 diyabetli bireylerde cinsiyete göre üst ekstremite fonksiyonel durum etkilenimini incelemek amacıyla planlanmıştır. Materyal Metot: Çalışmaya Tip II DM’lu 20 kadın (55,15±4,28 yıl) ve Tip II DM’lu 20 erkek (55.50 ±7.01 yıl) toplam 40 kişi katıldı. Katılımcıların fonksiyonel değerlendirmesi için üst ekstremite özrünü ve fonksiyonel durumunu değerlendiren Kol Omuz ve El Sorunları Anketi Türkçe versiyonu (DASH-T) kullanıldı. El kavrama kuvvetini değerlendirmek için el dinamometresi (TTK5401) kullanıldı. Karşılaştırmalı analizde Mann-Whitney U testi kullanıldı ve anlamlılık düzeyi p<0.05 idi. Bulgular: Her iki grubu üst ekstremite fonksiyonel durumu DASH-T puanı (p=0.00) ve el kavrama kuvveti (p=0.00) açısından karşılaştırdığımızda istatistiksel olarak erkek grup lehine anlamlı fark gösterdi. Sonuç: Çalışmamızın sonucunda Tip 2 DM’lu kadın bireylerin üst ekstremite özür seviyesi erkek yaşıtlarına göre daha yüksek bulunmuştur.


Keywords


Diyabet, Cinsiyet, Üst Ekstremite

Author: Tuba YERLİKAYA - - Melis BAĞKUR
Number of pages: 361-369
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4419
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.