ISSN:2149-0821

KAMU HARCAMALARININ DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G-7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ


Kamu harcamalarındaki artış ve azalışlar, birçok makro ekonomik değişkeni etkilemektedir. Bu değişkenlerin başında milli gelir, büyüme ve dış ticaret gelmektedir. Bu çalışmada G-7 ülkelerinde (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) kamu harcamalarının dış ticaret üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. G-7 ülkeleri küresel sermayenin yaklaşık %65’ini ve toplam GSYİH’nin %46’sını temsil etmektedir. Söz konusu ülkeler dünya ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturduğu için, çalışma bu açıdan önem arz etmektedir. Çalışmada 1992-2017 dönemi itibariyle yıllık veriler kullanılarak, dengeli panel veri analizi yöntemi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, kamu harcamaları ile hem ihracat hem de ithalat arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Kamu harcamalarındaki artışlar (azalışlar) ihracatın ve ithalatın azalmasına (artmasına) neden olmaktadır. Analizden elde edilen bulgular, literatürde elde edilen sonuçların çoğuyla uyumlu değildir. Literatürdeki çalışmalarda genellikle, kamu harcamaları ile hem ihracat hem de ithalat arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.


Keywords


Kamu harcamaları, G-7 ülkeleri, ihracat, ithalat, panel veri analizi

Author: Oğuzhan TÜRKER
Number of pages: 141-156
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4454
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.