ISSN:2149-0821

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Düşünme stilleri kavramı Sternberg tarafından geliştirilen zihinsel özyönetim kuramına dayanmaktadır. Kuram, düşünmeyi organize eden birey zihninin dış dünyaya yansıma biçimi temeli üzerine kuruludur. Zihinsel özyönetim kuramına göre zekâ ya da yetenek olmayan düşünme stili, zekanın ya da yeteneğin kullanılma yolu olarak tanımlanmıştır. Kuram bireylerin tek bir stile değil, stillerden oluşan bir profile sahip olduğunu ileri sürer. Müzik öğretmenlerinin düşünme stillerinin belirlenmesi ve bu stillerin çeşitli değişkenlere göre durumunun incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmaya 151 müzik öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri Sternberg ve Wagner (1991) tarafından geliştirilen ve Fer (2005) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerliği ve güvenirliği yapılmış olan Düşünme Stilleri Envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Düşünme stilleri envanteri ve kişisel bilgi formu ile elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve betimleyici istatistiki teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Müzik öğretmenlerinin düşünme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelendiği bu çalışma sonucunda araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin yaş, öğretmen olarak çalışılan süre ve bireysel çalgı değişkenleri dışında, genel olarak Yasamacı, Yürütmeci, Yargılayıcı, Hiyerarşik, Dışadönük ve Liberal düşünme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir.


Keywords


Müzik, Müzik Öğretmenleri, Düşünme Stilleri

Author: Şevki Özer AKÇAY
Number of pages: 184-199
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4459
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.