“İBRAHİMÎ DİNLER” KAVRAMSALLAŞTIRMASININ MEŞRUİYETİNE DAİR İLERİ SÜRÜLEN FENOMENOLOJİK TEMELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE ALLEGED PHENOMENOLOGICAL BASICS ABOUT THE LEGITIMACY OF THE CONCEPTUALIZATION OF “ABRAHAMIC RELIGIONS”

Author : Muhammet YEŞİLYURT
Number of pages : 263-271

Summary

“İbrahimî dinler” kavramsallaştırması hakkında, onun meşruiyetini ve doğruluğunu savunanlarca fenomenolojik temelli birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm arasında, Hz. İbrahim’den kaynaklandığına inanılan “teolojik benzerlikler” fenonemolojik temel iddiasının ilkini oluşturmaktadır. İkinci benzerlik iddiası ise Hz. İbrahim’le ilgili üç dinde mevcut tarihsel hikâyeden yola çıkarak ileri sürülen “ortak hikâye” ve “ortak ata” söylemleridir. Teolojik benzerlik iddiasının merkezini, üç dinin de aynı Tanrı’ya inandığı savı oluşturmaktadır. Tanrı konusunda iddia edilen bu benzerliğin, üç dini “İbrahim”le ilişkilendirmek ve “İbrahimî” olarak nitelendirmek için bir gerekçe temin ettiği anlaşılmaktadır. Fenomenolojik kıstaslar açısından değerlendirildiğinde “İbrahimî dinler” kavramsallaştırması ve bu kavramsallaştırmanın akademik çerçevede kullanılması son derece problemlidir.

Keywords

Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Hz. İbrahim

Read:

Download: