ISSN:2149-0821

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İÇ KONTROL SİSTEMİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Bu çalışma ile kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve sahip olmayan işletmelerin iç kontrolde ne kadar etkin olduğu araştırılmış ve bu amaçla işletmelere anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması Malatya ve Van ilinde bulunan 275 işletmeye uygulanarak çalışmada kullanılacak veriler elde edilmiştir. Anketlere verilen cevaplar SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler ile kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan ve sahip olmayan işletmeler ile iç kontrolün beş bileşeni arasındaki etkileşim incelenmiş ve kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan işletmeler, kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmayan işletmelere oranla iç kontrol sitemleri daha etkin olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


İç Kontrol, Kalite, Kalite Yönetim Sistemi, ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu), Toplam Kalite Yönetimi.

Author: Murat KARA - - Hakan ERKUŞ
Number of pages: 176-194
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4672
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.