ISSN:2149-0821

İMÂMET DOKTRİNİNİN ŞİÂ-İMÂMÎYYE’NİN NÜBÜVVÂT İNANCINA ETKİSİ


İmâmet Doktrininin İmâmîyye’nin nübüvvât inancı üzerindeki etkisini kelâmî açıdan ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, İmâmîyye’nin temel kaynaklarından derlenen rivayet ve görüşlerde bu etkinin izleri sürülmektedir. İmâmetin nas ve tayine dayandığını ileri süren İmâmîyye, imamın da peygamber gibi masûm ve ona itaat edilmesinin farz olduğunu ileri sürmektedir. İmâmetin nübüvvet imamın da Hz. Peygamber’le özdeşleştirilmesine yol açan bu düşünce, on iki imamın hemen hemen tüm peygamberlik görev ve yetkilerine ortak kılmasıyla sonuçlanmıştır. İmâmîyye’nin bu inancı temellendirmek için yaptığı te’vîllerin bâtınî bir karakter taşımasının yanında, aktardığı rivayetlerin tarihsel gerçekliklerle uyuşmaması da imâmet-nübüvvet özdeşliğini, naslarla temellendirilmesi mümkün olmayan mezhebî bir yorum düzeyine indirgemektedir.


Keywords


İmâmîyye, İmâmet Doktrini, nas ve tayin, nübüvvât

Author: Nezir MAVİŞ
Number of pages: 490-521
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4751
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.