ISSN:2149-0821

ELAZIĞ İL MERKEZİNDEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SPOR TESİSLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN YETERLİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Araştırmanın konusu "Ortaöğretim kurumlarındaki Spor Tesislerinin Yeterlilik Düzeylerinin Araştırılması"dır. Araştırmanın amacı, Ortaöğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerde yer alan spor tesislerinin nitelik ve nicelik açısından mevcut durumu tespit edilerek, spor tesislerinin beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumların, müfredat programları doğrultusunda kullanım alanları ile yeterlilik ve kapasite düzeylerinin beden eğitimi öğretmenleri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya; Elazığ il merkezindeki 59 ortaokul, 48 lise olmak üzer toplam 107 okuldan oluşmakta olup ve bu okullarda görev yapan 235 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Verilerinin elde edilmesinde SPSS 17,0 paket programından yararlanılarak, yüzde, frekans testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tablolar ile gösterilmiştir. Sonuç olarak; Elazığ il merkezinde bulunan orta öğretim kurumlarında spor eğitimi veren birimlerdeki mevcut spor tesisleri nitelik ve nicelik açısından yetersiz olduğu ve spor tesislerin eksikliğinin öğretim kalitesini düşürdüğünün görüşleri tespit edilmiştir.


Keywords


Spor, Spor Eğitimi, Spor Tesisi, Yeterlilik, Nitelik

Author: Esra BAYRAK AYAŞ - - Eyyüp NACAR - Atalay GACAR
Number of pages: 266-274
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4801
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.