ISSN:2149-0821

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 1990-2018 YILLARI ARASINDA HATAY İÇİN İNCELENMESİ


Bu çalışmanın amacı, Hatay’da ekonomik değişikliklerin çevre kirliliği üzerindeki rolünü incelemektir. Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerliliği, 1990-2018 dönemi yıllık verileri ile zaman serisi analiz yöntemi kullanılarak, Hatay için test edilmiştir. Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKC) hipotezi çevresel bozulma ve gelir seviyesi arasında ters-U şeklindeki bir ilişki olduğunu açıklamaktadır. Bu çalışmada çevre kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek için çevre kirliliği göstergesi bağımlı değişken olarak (SO2) emisyonu alınmış, ekonomik büyüme göstergesi olarak bağımsız değişken GSYH alınmıştır. Değişkenlerin kararlılığı ortaya koymak için birim kök testleri uygulanmıştır. Eşbütünleşme ilişkisini belirlemek için Johansen ve Juselius eşbütünleşme metottu uygulanmıştır. Eşbütünleşme testine göre ise değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisi incelenmiş olup Hatay bölgesinde ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifadeyle Hatay bölgesinde ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasında ters-U şekline bir ilişkinin varlığı yani Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin geçerliliği tespit edilmiştir.


Keywords


Çevre Kirliligi, Ekonomik Büyüme, Çevre -Ekonomi İlişkisi, Çevresel Kuznets Eğrisi, Endüstri 4.0

Author: Ali DEVECİ - - Abdulla SAKALLI
Number of pages: 427-440
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5023
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.