ABESE SÛRESİ’NİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ’NE DÂİR RİVÂYETİN TAHLÎLİ
A CRITICAL APPROACH TOWARDS THE RE-EVALULATION OF OCCASION OF REVELATION REPORTS REGARDING THE CHAPTER ABASA

Author : Davut AYDÜZ
Number of pages : 1-15

Abstract

Müfessirler, bazı âyet ve sûrelerin tefsirinde ihtilaf ettikleri gibi, Abese Sûresi’nin ilk âyetlerinde de ciddî manada ihtilaf etmişlerdir. Bazıları başta hadis kitapları olmak üzere değişik kitaplarda zikredilen bir rivâyetten hareketle, sûrede Peygamber Efendimizin îkaz ve îtâb edildiğini söylemişlerdir. Diğerleri ise bu yaklaşıma itiraz etmiş ve bunun doğru olamayacağını delilleriyle izah etmişlerdir. Hakikaten Abese Sûresi’nin ilk âyetleri, ilk bakışta Peygamber Efendimiz’i îkaz ve O’nu îtâb ediyor gibi görünebilir. Makalemizde, sûrenin herkesçe bilinen nüzûl sebebini ele alıp, bu rivâyetin senet ve metin tenkidini yaptık. Daha sonra, sûrenin ilk iki ayetinde kullanılan kelimeleri Kur’ân bütünlüğü içinde ele alıp inceledik. Peşinden de Peygamber Efendimiz’in masumiyetine gölge düşürebilecek böyle bir konuda, Allah Resûlü’nün masumiyetinin, nasıl güneş gibi zâhir olduğunu göstermeye çalıştık. Çünkü en yüce ahlâk üzere gönderilen Allah Rasûlünün, bir Müslümandan, özellikle de a’mâ bir Müslümandan yüz çevirmesinin mümkün olmadığını delilleriyle birlikte ortaya koymaya ve göstermeye gayret ettik. Makalenin sonunda da, ilgili âyetlere yaklaşımımıza uygun olan şekilde meâl vererek kısa bir açıklamasını yaptık.

Keywords

Abese Sûresi, Kur’ân, Tefsir, Sebeb-i Nüzûl, İsmet.

Read:1811

Download: 1037