OTİZMLİLERDEN OLUŞAN BİR MÜZİK TOPLULUĞUNDA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMACI OLMAK
TO BE A VOLUNTEER IN A MUSIC GROUP WHICH INCLUDES INDIVIDIUALS WITH AUTISM

Author : Rahile GÜRAN - Orçun BERRAKÇAY
Number of pages : 327-335

Abstract

Gönüllü çalışma, bireylerin maddi bir karşılık beklentisinde olmaksızın bireysel olarak başka bireylere faydalı olmak ve topluma yararlı bir birey olmak adına çalışmasıdır. Bu çalışmanın amacı, gönüllü çalışan olmanın bireye hissettirdiklerini ortaya koymaktır. Nitel veri toplama tekniği ele alınan bu araştırmada, yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya, İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’na gönüllü çalışmacı olarak destek olan 15 kadın (%75) ve 5’si erkek (%25) olmak üzere toplam 20 kişi katılmıştır. Gönüllü çalışmacıların yaşları 19 ile 29 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 22’dir. Elde edilen bulgulara göre, gönüllü çalışmacı olmanın bireye hissettirdikleri 5 farklı tema altında toplanmıştır. Gönüllülük; bireylerin sosyal etkileşimde bulunmalarını ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamakta, benlik saygılarını, farkındalıklarını arttırmakta ve kariyer gelişimi açısından olumlu bir deneyim olarak görülmektedir. Araştırma sonuçları, gönüllü çalışmanın bireyin yaşamında kazandığı anlamlar açısından önemlidir.

Keywords

Müzik, Otizm, Gönüllü Çalışma, İzot.

Read:1469

Download: 863