ISSN:2149-0821

İŞLETME ÇALIŞANLARININ STRES KAYNAKLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: KIRKLARELİ İLİ ÖRNEĞİ


Sanayi devrimi sonrası iş olanaklarının artması, yaşam alanlarının değişmesi ve yaşam standartlarının giderek yükselmesi geçmiş yüzyıllarda pek de bilinmeyen “Stres” kavramını günlük yaşantımızda sık kullanılır hale getirmiştir. Yaşadığımız çağın hastalığı olarak da betimlenen stres bireylerde ve örgütlerde farklı tepkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Stres düzeyi kişiye göre farklılık gösterdiği gibi, çalışma ortamı ve çevresel koşullara göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı işletmelerde çalışanların stres kaynaklarının incelenmesidir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, işe bağlı stres ile ilgili kuramsal kavram ve yaklaşımlara değinilmiştir. İkinci bölümde konuyla ilgili alan araştırmasına yer verilmiştir. Araştırma Kırklareli ili çevresinde hizmet veren işletmelerde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma örnekleminin özelliklerini betimlemek için tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Stres faktörlerini saptamak amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Stres kaynakları 6 faktöre indirgenmiş, yazılan 6 modelde birbirleri ile ilişkilerine yer verilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıkları test etmek için bağımsız gruplarda t testi, çoklu regresyon analizi ve ANOVA testi uygulanmıştır.


Keywords


Yönetim, Stres, Stres Yönetimi

Author: Emel Poyraz - SERDAR CANBAZ
Number of pages: 61-84
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32584
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.