ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İNTERNET KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ


Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde internet kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilgilerin kalıcılığına etkisini tespit etmektir. Ayrıca internet kullanımı ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin öğrenme sürecine yönelik görüşlerinin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel metotların birlikte kullanıldığı karma yöntem yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda, sınıflar random yöntemiyle biri deney diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda internet kullanılarak dersler işlenirken kontrol grubunda öğrenci merkezli işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, akademik başarı testi kullanılmıştır. Ayrıca akademik başarı testi, kalıcılık testi olarak da kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler t testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise, öğrenci ve öğretmen görüşlerini belirlemek için Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubunun akademik başarı ve kalıcılık puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen sonuçlar da hem öğretmen hem de öğrenci görüşleri birbirini destekler niteliktedir.


Anahtar Kelimeler


internet, öğrenci ve öğretmen görüşmesi, deney ve kontrol grubu.

Yazar: Zeynep TAŞYÜREK -
Sayfa Sayısı: 193-207
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5184
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.