LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA ÖZ YETERLİK ALGILARI VE YARATICI DRAMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHİP BETWEEN HIGH SCHOOL TEACHERS' CREATIVE DRAMA SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND ATTITUDES

Author : Meryem SONKAYA - Pınar BULUT
Number of pages : 481-500

Abstract

Bu araştırmanın amacı lise öğretmenlerinin derslerinde yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algıları ile yaratıcı dramaya ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmaya Ankara ilinin Altındağ ilçesine bağlı liselerde görev yapan 329 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algısı ölçeği ile yaratıcı drama tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada sıra ortalaması, sıra toplamı, korelasyon analizi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin yaratıcı dramaya yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş ve mesleki kıdemleri arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yaratıcı dramaya yönelik tutumları ile yaratıcı drama eğitimi alma durumları ve branşları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaratıcı dramayı derslerinde kullanmalarına yönelik öz yeterlik algıları ile cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve yaratıcı drama eğitimi alma durumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yaratıcı dramayı derslerinde kullanmalarına yönelik öz yeterlik algıları ile branşları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Yaratıcı dramaya yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir ilişkinin düzeyi .728 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin derslerinde drama uygulamalarını kullanmalarına yönelik özyeterlik algılarının drama uygulamalarına yönelik tutumlarına anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Tutum, öz yeterlik ve öğretmen

Read:1097

Download: 588