ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE ETİĞİ KAVRAMINI ALGILAMA DÜZEYİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
THE PERCEPTION LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS OF ACCOUNTING ETHICS CONCEPT: THE CASE OF FIRAT UNIVERSITY

Author : Sezin AÇIK TAŞAR - Özcan DEMİR
Number of pages : 336-345

Abstract

İşletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları ve aldıkları mesleki kararlar konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir. Günümüzde meslek etiği diğer her meslek açısından önemli olduğu kadar muhasebe mesleğinde de önemlidir. Meslek etiği, meslek mensuplarının bireylere bağlı kalmadan tarafsız, dürüst ve güvenilir bir biçimde mesleklerini icra etmesidir. Bu çalışmada, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim görüp muhasebe dersi alan öğrencilerin muhasebe mesleğine yönelik etik algıları incelenmiştir. Araştırmanın ana kütlesini, Fırat Üniversitesinde eğitim gören ve muhasebe dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın örneklemi 452 öğrenciyi temsil etmektedir. Verilerin analizi için SPSS 22 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizde meslek etiğinin muhasebe mesleği için son derece önemli olduğu ancak eğitimde ve uygulamada istenilen düzeyde yer verilmediği görülmektedir. Çalışmada elde edilen diğer bulgular ise, muhasebe dersi alan öğrencilerin etik algısının, öğrencilerin yaşları ve akademik birimleri bakımından farklılaşmadığıdır. Bu araştırmanın muhasebe etiği literatürüne katkısı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Etik, Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Etiği

Read:1180

Download: 692