ISSN:2149-0821

GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ-3: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Araştırmanın amacı Gelişimsel Görsel Algı Testi-3’ün 6-9 yaş arası Türk çocukları için geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Veriler, Samsun’un, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 1, 2, 3, ve 4. sınıf seviyelerinden toplam 394 öğrenciye 6 aylık süre içerisinde Gelişimsel Görsel Algı Testi-3 uygulanarak toplanmıştır. İstatistiksel çalışmalar, testin güvenirlik ve geçerliliğine yönelik olmuştur. Ölçekten elde edilen puanlar arasında test-tekrar test güvenilirliği, Cronbach Alfa güvenirliği, madde analizi çalışmaları yapılmıştır. Tüm ölçek puanları arasındaki ilişki .01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç, GGAT-3’nin ölçümler arasında tutarlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Cronbach Alfa hesaplanmış ve toplam görsel algı puanının .995 olduğu hesaplanmıştır. Ayırt edicilik hesaplamaları içinde alt ve üst %27’lik dilimler arasındaki puan farklılığı ilişkisiz grup t-testi ile araştırılmış ve sonuçlar .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak, Gelişimsel Görsel Algı Testi-3’ün 6-9 yaş çocukları için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.


Keywords


Görsel algı, gelişimsel test, GGAT-3

Author: Aysel DEMİROĞLU MEMİŞ - SİNAN DAĞ - AYSEL DEMİROĞLU MEMİŞ
Number of pages: 97-116
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32599
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.