GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ-3: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
VALIDITY AND RELIABILITY OF THE DEVELOPMENTAL TEST OF VISUAL PERCEPTION - THIRD EDITION

Author : Aysel DEMİROĞLU MEMİŞ - SİNAN DAĞ - AYSEL DEMİROĞLU MEMİŞ
Number of pages : 97-116

Abstract

Araştırmanın amacı Gelişimsel Görsel Algı Testi-3’ün 6-9 yaş arası Türk çocukları için geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Veriler, Samsun’un, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde 1, 2, 3, ve 4. sınıf seviyelerinden toplam 394 öğrenciye 6 aylık süre içerisinde Gelişimsel Görsel Algı Testi-3 uygulanarak toplanmıştır. İstatistiksel çalışmalar, testin güvenirlik ve geçerliliğine yönelik olmuştur. Ölçekten elde edilen puanlar arasında test-tekrar test güvenilirliği, Cronbach Alfa güvenirliği, madde analizi çalışmaları yapılmıştır. Tüm ölçek puanları arasındaki ilişki .01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç, GGAT-3’nin ölçümler arasında tutarlı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Cronbach Alfa hesaplanmış ve toplam görsel algı puanının .995 olduğu hesaplanmıştır. Ayırt edicilik hesaplamaları içinde alt ve üst %27’lik dilimler arasındaki puan farklılığı ilişkisiz grup t-testi ile araştırılmış ve sonuçlar .001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak, Gelişimsel Görsel Algı Testi-3’ün 6-9 yaş çocukları için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Görsel algı, gelişimsel test, GGAT-3

Read:1947

Download: 1159