ISSN:2149-0821

MERĞÎNÂNÎ’NİN EL-HİDÂYE’SİNDE İHRAM KONUSUNDA İMAM MÂLİK’E NİSBET EDİLEN GÖRÜŞLERİN TESPİT VE TAHKÎKÎ


Mukayeseli fıkıh eserlerinin bazılarında çeşitli sebeplerle hatalı bilgi ve nakillere rastlanabilmektedir. Bunlardan birirsi de Burhaneddin el-Merğînânî’nin (ö. 593/1197) el-Hidâye fî şerhi Bidâyeti’l-Mubtedî adlı eseridir. Adı geçen eserde İmam Mâlik’e nispet edilen görüşler de bulunmaktadır. Onlardan bir kısmı hac ibadetiyle ve daha çok ihram konusuyla ilgilidir. Bunların önemli bir kısmının adı geçen müctehide nispet ve değerlendirilmesinde hata yoktur. Ancak bazılarında mezhebin muteber kaynaklarındaki bilgi ile çelişen görüşler bulunmaktadır. Bu sebeple onların tespit ve tahkîkî önem arz etmektedir. Bu makale ile adı geçen eserin hac bölümünde İmam Mâlik’e nispet edilen ihram konusu ile ilgili görüşlerin muteber Mâliki kaynaklarla karşılaştırılması suretiyle tespiti ve tahkîkî hedeflenmiştir.


Keywords


Hac, el-Hidâye, İhram, İmam Mâlik, Merğînânî, et-Tenbîh,

Author: Erkan ÖZMANTAR
Number of pages: 597-611
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32600
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.