MERĞÎNÂNÎ’NİN EL-HİDÂYE’SİNDE İHRAM KONUSUNDA İMAM MÂLİK’E NİSBET EDİLEN GÖRÜŞLERİN TESPİT VE TAHKÎKÎ
INDENTIFICATION AND INVESTIGATION OF THE VIEVS OF IMAM MALIK REGARDING IHRAM WORSHIP IN AL-HIDAYAH OF MERGINANI

Author : Erkan ÖZMANTAR
Number of pages : 597-611

Abstract

Mukayeseli fıkıh eserlerinin bazılarında çeşitli sebeplerle hatalı bilgi ve nakillere rastlanabilmektedir. Bunlardan birirsi de Burhaneddin el-Merğînânî’nin (ö. 593/1197) el-Hidâye fî şerhi Bidâyeti’l-Mubtedî adlı eseridir. Adı geçen eserde İmam Mâlik’e nispet edilen görüşler de bulunmaktadır. Onlardan bir kısmı hac ibadetiyle ve daha çok ihram konusuyla ilgilidir. Bunların önemli bir kısmının adı geçen müctehide nispet ve değerlendirilmesinde hata yoktur. Ancak bazılarında mezhebin muteber kaynaklarındaki bilgi ile çelişen görüşler bulunmaktadır. Bu sebeple onların tespit ve tahkîkî önem arz etmektedir. Bu makale ile adı geçen eserin hac bölümünde İmam Mâlik’e nispet edilen ihram konusu ile ilgili görüşlerin muteber Mâliki kaynaklarla karşılaştırılması suretiyle tespiti ve tahkîkî hedeflenmiştir.

Keywords

Hac, el-Hidâye, İhram, İmam Mâlik, Merğînânî, et-Tenbîh,

Read:1013

Download: 560