ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ


Araştırma kapsamında, harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerde çevre okuryazarlık düzeyine etkisi incelenmiştir. Çalışma, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında öğrenim görmekte olan 74 ortaokul 7.sınıf öğrencisine “İnsan ve Çevre İlişkileri” ünitesini kapsayarak şekilde dört hafta boyunca uygulanmıştır. Karma model benimsenmiştir. Nicel araştırma için, ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen, nitel araştırma için durum çalışması kullanılmıştır. Veriler çevre okuryazarlık anketi ve öğrencilerin çevre üzerine çizimlerini içeren dokümanlar aracılığıyla toplanmıştır. Uygulamada ders sırasında ve ders sonrasında kullanılmak üzere öğrenci gruplarına blog sayfaları hazırlanmıştır. Blog sayfaları üzerinden öğrenciler okul sonrasında ders tekrarlarını, anlamadıkları konuları ve fikir paylaşımlarını gerçekleştirmişlerdir. Yapılan bu çalışmaların öğrencilerde çevre okuryazarlık düzeyini arttırdığını görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin çevre öğeleri üzerine oluşturdukları algılarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, fen bilgisi derslerinde harmanlanmış uygulamaların kullanılması ile çevre okuryazarlık düzeyinin artacağını göstermiştir. Dolayısıyla çevre eğitimine yönelik öğrenme zorluklarının üstesinden gelinmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Harmanlanmış Öğrenme, Blog Kullanımı, Çevre Okuryazarlığı, Çevre Çizimleri, Çevre Algısı.

Yazar: Melike GÜRDOĞAN - Hüseyin BAĞ
Sayfa Sayısı: 501-523
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5208
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.