HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF BLENDED LEARNING ENVIRONMENTS ON ENVIRONMENTAL LITERACY LEVEL

Author : Melike GÜRDOĞAN - Hüseyin BAĞ
Number of pages : 501-523

Abstract

Araştırma kapsamında, harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerde çevre okuryazarlık düzeyine etkisi incelenmiştir. Çalışma, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında öğrenim görmekte olan 74 ortaokul 7.sınıf öğrencisine “İnsan ve Çevre İlişkileri” ünitesini kapsayarak şekilde dört hafta boyunca uygulanmıştır. Karma model benimsenmiştir. Nicel araştırma için, ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen, nitel araştırma için durum çalışması kullanılmıştır. Veriler çevre okuryazarlık anketi ve öğrencilerin çevre üzerine çizimlerini içeren dokümanlar aracılığıyla toplanmıştır. Uygulamada ders sırasında ve ders sonrasında kullanılmak üzere öğrenci gruplarına blog sayfaları hazırlanmıştır. Blog sayfaları üzerinden öğrenciler okul sonrasında ders tekrarlarını, anlamadıkları konuları ve fikir paylaşımlarını gerçekleştirmişlerdir. Yapılan bu çalışmaların öğrencilerde çevre okuryazarlık düzeyini arttırdığını görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin çevre öğeleri üzerine oluşturdukları algılarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, fen bilgisi derslerinde harmanlanmış uygulamaların kullanılması ile çevre okuryazarlık düzeyinin artacağını göstermiştir. Dolayısıyla çevre eğitimine yönelik öğrenme zorluklarının üstesinden gelinmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Harmanlanmış Öğrenme, Blog Kullanımı, Çevre Okuryazarlığı, Çevre Çizimleri, Çevre Algısı.

Read:1005

Download: 554