SANAYİ 4.0’IN UYGULANMASINDA Y KUŞAĞININ ROLÜ
THE ROLE OF GENERATION Y IN THE APPLICATION OF INDUSTRY 4.0

Author : Naci Atalay DAVUTOĞLU
Number of pages : 570 - 580

Abstract

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler yeni üretim-hizmet sistemlerinin yanı sıra toplumsal açıdan yeni kuşakların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla geleceğin vizyonu olarak kabul edilen, iş, eğitim ve sosyal hayata yön veren Sanayi 4.0 kavramı 2010 yılında literatüre kazandırılmış insan unsuruna yer vermeksizin makinenin makineyi yönetmesi olarak adlandırılan kavramdır. Teknolojide yaşanan değişim, kuşakların teknolojiyi kullanım şekillerine göre de sınıflandırılmalarına neden olmuştur. Tarihsel gelişmelere paralel olarak adlandırılan kuşaklar son yıllarda teknolojiyi kullanım özelliklerine göre de sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflanmalardan bir olan Y Kuşağı 1980-2000 yılları arası doğan milenyum nesil olarak kabul gören kuşaktır. Çalışmada amaç geleceğin insan kaynağını, davranış kalıplarını ve hizmet standartlarını biçimlendiren Y kuşağının biçimleyici rolünü vurgulamaktır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında Y Kuşağının bu yönü ön plana çıkarılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda her ne kadar Sanayi 4.0 ve Y Kuşağı ilişkisi irdelenmemesine rağmen her iki konunun birbirleriyle ilişkisinin olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmanın bundan sonraki araştırmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.

Keywords

Sanayi 4.0, Sanayi 4.0’ın Bileşenleri, Kuşak, Y Kuşağı.

Read:966

Download: 531