TUAVACADA TEZLİK BİLDİREN TASVİR FİİLLERİ
THE SWİFTNESS DESCRİPTİVE VERBS İN TUVAN

Author : Fatoş KARADAĞ TOPRAK
Number of pages : 420-426    

Abstract

Türk dil ve lehçelerinde kılınışın iki temel işlevi vardır. Bunlardan ilki bir eylemin sınırını ve süresini belirlemektir. İkinci işlev ise eylemin oluş ve kılınış biçimini ortaya koymaktır. Bu işlevlerden ikincisi esasen bu çalışmanın konusunu yani tasvir fiillerini oluşturmaktadır. Tasvir fiilleri, eylemleri çeşitli açılardan tasvir ederek anlamı tamamlayan, betimleyen yapılardır. Tasvir fiilleri iki ayrı fiilin kaynaşmasından oluşan, fiil+zarf- fiil eki + yardımcı fiil şeklindeki yapılardır. Fiillerin anlamlarını değişik biçimlerde ifade eden bu yapılar Güney Sibirya Türk dillerinden birisi olan Tuvacada sayıca oldukça fazladır. Bu çalışma kapsamında ise Tuvacada tezlik bildiren tasvir yapıları incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Çağdaş Tuva Edebiyatından seçilen bir roman, bir öykü, bir uzun öykü ve bir antoloji kitabı oluşturmaktadır. Bu eserlerin taranması neticesinde Tuvacada tezlik bildiren tasvir fiileri olarak –p al-, a/-u/-y ber-,-a/-y düş-, -a/-y hon-, -p kag-, -p kal-, -p ıd- yapıları tespit edilmiştir. Bu yapılar taranan metinlerden elde edilen cümleler ile örneklendirilmiştir.

Keywords

Tasvir Fiilleri, Tezlik Fiilleri, Tuvaca

Read:1238

Download: 778