SANAL KAYTARMA İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: REKLAMCILIK VE BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞGÖRENLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBERLOAFING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ON EMPLOYEES OF ADVERTISING AND BANKING SECTOR

Author : Özden İBRAHİMAĞAOĞLU
Number of pages : 230-257

Abstract

Araştırmanın amacı sanal kaytarma boyutları ile örgütsel bağlılık boyutları ile arasındaki ilişkileri ampirik çalışmayla ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni İstanbul’da faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen bir reklam şirketinin işgörenleri ile Türkiye’nin önde gelen özel sermayeli bankalarından birinin işgörenleridir. Araştırma sonucunda; sanal kaytarmanın önemsiz sanal kaytarma boyutu ile örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutu arasında; sanal kaytarmanın önemli sanal kaytarma boyutu ile örgütsel bağlılığın duygusal bağlılığı boyutu arasında negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Sanal kaytarmanın önemsiz ve önemli sanal kaytarma boyutu ile örgütsel bağlılığın devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.

Keywords

Sanal Kaytarma, Örgütsel Bağlılık, Reklam-Banka Sektörü

Read:1748

Download: 956