ISSN:2149-0821

Elazığ İlindeki Yüzme Antrenörlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi


Bu araştırmada yüzme antrenörlerinin iletişim becerilerinin, antrenörlerin sosyalleşmeleri ve performanslarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Elazığ ilindeki yüzme antrenörlerinden veri toplanmıştır. Araştırma, yüzme branşında görev yapan 39’u erkek 11’i bayan antrenörün iletişim becerisine yönelik algı değişkenlerinin istatistiksel olarak farklılıklarını belirlemeye yönelik betimsel ve karşılaştırmalı bir çalışmadır. Antrenörlere, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmış ve 25 maddeli ölçme aracının beş değişkenli sonucu elde edilmiştir. Bulgulardan, ölçeğin iç tutarlı, benzer ölçek geçerli ve beş faktörlü yapıda olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, İBDÖ’nün yüzme antrenörlerinin iletişim becerilerini belirleyebileceğini göstermiştir. Antrenörlerin İB’ lerine ilişkin bulgular ilk önce betimsel istatistikler halinde daha sonra grupların ortalama puan farkının belirlenmesi için sonuçlar man witney u, kruskal wallis istatistiksel analiz yöntemleri ile sunulmuştur. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak seçilmiştir.


Keywords


İletişim Becerileri, İletişim Becerileri Ölçeği, Yüzme Antrenörleri

Author: Hasan Aykut AYSAN
Number of pages: 285-296
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32626
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.